KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –(1) BuYönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu
donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel
koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Başvuru Formu

Şikayet & İtiraz Formu

Müşteri Memnuniyet Anketi Formu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI